Gradututkimukseni tulokset – Miksi terveysalan ammattilaiset viestivät Instagramissa?

Moikka! Kihisen innosta, kun pääsen vihdoin kertomaan teille gradututkimukseni tuloksia! Pro gradu -tutkimuksessani tutkin sitä, miksi terveysalan ammattilaiset viestivät Instagram-yhteisöpalvelussa, ja mihin teemoihin heidän viestintänsä liittyy. Sen lisäksi selvitin terveysalan ammattilaisten Instagram-viestinnän taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Valitsin tutkimusaiheen kiinnostuksenkohteeni mukaan, sillä olen koko opintojeni ajan ollut todella kiinnostunut sosiaalisen median ja terveyden yhteyksistä. Sen lisäksi olen jo pitkän aikaa seurannut terveysalan ammattilaisten, kuten lääkärien, ravitsemusterapeuttien ja psykologien, toimintaa sosiaalisessa mediassa ja etenkin lempikanavassani Instagramissa. Instagram onkin aiempien tutkimusten mukaan yksi terveysalan ammattilaisten pääviestintäkanavista, joten aiemman tutkimustiedon myötä juuri Instagramista vahvistui tutkimukseni kohde.

Nyt lähdetään kurkkaamaan graduni tutkimusmenetelmiin ja lopulta tuloksiin! Jos kiinnostuit gradustani jo nyt, voit käydä lukemassa sen Itä-Suomen yliopiston julkaisuarkistosta.

Terveysalan ammattilaiset Instagramissa.

Tutkimuksen aineisto ja tutkimusmenetelmät

Lähdin selvittämään vastauksia tutkimuskysymyksiini rekrytoimalla tutkimukseeni mukaan aktiivisesti Instagramissa viestiviä terveysalan ammattilaisia. Mukaan tutkimukseen tulikin ammattilaisia monelta eri alalta: lääkäreitä, fysioterapeutteja, psykologeja ja ravitsemusterapeutteja. Tutkimukseeni oli seuraavanlaiset sisäänottokriteerit:

  1. Terveysalan korkeakoulututkinto: lääkäri, ravitsemusterapeutti, terveystieteiden maisteri, psykologi tai fysioterapeutti
  2. Vähintään 1000 Instagram-seuraajaa
  3. Vähintään vuoden ajan terveysaiheista viestintää Instagramissa​
  4. Instagram-tiliä päivitetty vähintään kerran kuluneen kuukauden aikana​

Haastattelin ammattilaisia puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Se on haastattelumenetelmä, jossa haastattelurunko on suunniteltu etukäteen, mutta keskustelu haastateltavan kanssa pysyy silti melko vapaamuotoisena. Tallensin haastattelut ja litteroin ne tekstiksi. Pienen aineistoni muodosti lopulta 6 ammattilaista, mutta koin sen riittäväksi pro gradun tasoiseen tutkimukseeni.

Sen jälkeen alkoi analysointiurakka. Analysoin haastattelutekstiä ja ammattilaisten vastauksia aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa aineistossa toistuvia samankaltaisuuksia jaotellaan erilaisiin luokkiin. Käsittelin ja jaottelin haastatteluaineistoa niin pitkään, että löysin vastaukset tutkimuskysymyksiini.

Terveysalan ammattilaisten Instagram-viestintä.

Tulokset – Miksi terveysalan ammattilaiset viestivät Instagramissa?

Tutkimuksessani selvisi, että terveysalan ammattilaiset haluavat viestiä Instagramissa seuraavista syistä:

Luotettavan terveystiedon jakaminen. Mielestäni tärkeimpänä tuloksena tutkimuksessani nousi esiin se, kuinka terveysalan ammattilaiset haluavat jakaa ja puolustaa luotettavaa tietoa Instagramissa. Kaikki haastattelemani ammattilaiset kertoivat, kuinka tärkeää ammattilaisten on puolustaa luotettavaa tietoa Instagramin terveystiedon villissä lännessä. Sama havainto on tehty myös aiemmissa, samankaltaisissa tutkimuksissa. Tulos oli mielestäni tärkeä, sillä Instagram ja muu sosiaalinen media on täynnä virheellistä ja epäluotettavaa terveystietoa. Terveysalan ammattilaisilla on Instagramissa SELKEÄ paikkansa luotettavan tiedon puolustajina ja tarjoajina.

Verkostoituminen ja vuorovaikutus muiden ammattilaisten kanssa. Ammattilaiset kertoivat, että Instagramissa on helppo vuorovaikuttaa ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa, niin omalta alalta kuin muiltakin aloilta. Ammattilaiset kertoivat, että Instagramissa he ovat tutustuneet henkilöihin, joita he eivät olisi ehkä koskaan tavanneet muualla. Instagramissa verkostoituminen koettiin myös helpoksi ja luonnolliseksi.

Ammatilliset ja taloudelliset hyödyt. Ammattilaiset kertoivat myös saavansa Instagram-viestinnästä viestinnästään monenlaisia ammatillisia ja taloudellisia hyötyjä. Monelle Instagram oli tulonlähde: tuloja saatiin suorasti vaikkapa kaupallisista yhteistöistä, tai epäsuorasti omia palveluita ja tuotteita myymällä. Ammattilaiset kertoivat myös oppineensa Instagram-viestinnästä uusia ammatillisia taitoja, kuten tiedon tiivistämistä tai sanoittamista selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Terveysalan ammattilaiset Instagramissa.

Tulokset – Mistä teemoista terveysalan ammattilaiset viestivät Instagramissa?

Tutkimuksessani selvisi myös, mihin teemoihin terveysalan ammattilaisten Instagram-viestintä liittyy:

Oma ammatti ja työ. Kaikki terveysalan ammattilaiset kertoivat, että heidän viestintänsä teemat liittyvät heidän päivätyöhönsä, koulutukseensa, omaan ammattiinsa sekä työstään nouseviin ajatuksiinsa. Ammattilaiset kokivat helpoksi viestiä sellaisista teemoista, joita he jo valmiiksi käsittelevät työssään. Näistä teemoista on ammattilaisten mielestä helppo tuottaa sisältöä myös Instagramiin, näkemättä ylimääräistä vaivaa.

Terveys ja hyvinvointi. Ammattilaisten viestintä liittyi luonnollisesti myös terveyden ja hyvinvoinnin teemoihin. Näiden kattoteemojen alla ammattilaiset viestivät esimerkiksi ravitsemuksesta, mielenterveydestä, lääketieteestä ja työhyvinvoinnista.

Ammattilaiset piirsivät viestinnän teemoilleen myös rajoja. He eivät halunneet viestiä ammattitaitonsa ulkopuolelle rajautuvista teemoista, kuten esimerkiksi taloudesta. He eivät myöskään halunneet viestiä henkilökohtaisista asioistaan tai yksityisestä elämästään. Omasta koti-ikkunasta ei kuvattu ulospäin, ettei asuinpaikka selviäisi.

Instagram.

Johtopäätökset – Mitä tutkimuksestani voidaan päätellä?

Lopulta tutkimuksestani voidaan johtaa kolme johtopäätöstä:

1. Terveysalan ammattilaisten viestinnän lähtökohtia määrittelee erityisesti ammattilaisen viestintätaidot sekä viestintään käyttämä aika. Mitä enemmän ammattilaisella on aikaa ja taitoja Instagram-viestintään, sitä säännöllisempää viestintä on.

2. Ammattilaisten viestinnän päämotiiveina on ammatillinen kehitys ja luotettavan tiedon puolustaminen.

3. Ammattilaisten viestinnän teemat liittyvät vahvasti heidän työhönsä ja ammattiinsa. He kokevat helpoksi viestiä teemoista, joita jo valmiiksi käsittelevät työssään.

Jatkotutkimukselle on kuitenkin tarvetta, etenkin, kun oman tutkimukseni aineisto on hyvin pieni. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia niitä terveysalan ammattilaisia, jotka eivät halua viestiä Instagramissa. Toisaalta mielenkiintoista olisi astua ruudun toiselle puolelle ja tutkia terveysalan ammattilaisten viestinnän kohderyhmää eli sosiaalisen median käyttäjiä ja heidän suhtautumiseensa terveysalan ammattilaisten someviestintään!

Sosiaalinen media ja terveys.

Kiitos!

Valtava kiitos, että jaksoit lukea postauksen loppuun asti! Toivottavasti koit postauksen mielenkiintoiseksi ja opit jotain uutta. Voit kertoa vaikka alla olevassa kommenttikentässä, miltä tutkimukseni kuulosti! Voit ehdottomasti myös jättää kysymyksen, mikäli sinulle jäi kysyttävää.

Gradustani puhun enemmän omalla Instagram-tililläni. Jos haluat kurkata ja palata aivan gradututkimukseni alkuvaiheeseen, lue tämä postaus.

Terveydellä, Saara

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *